VŠEOBECNÉ OBCHODNÉ PODMIENKY

Tieto Všeobecné obchodné podmienky a všetky dokumenty, na ktoré sa v nich odkazuje (ďalej len „Podmienky“), stanovujú pravidlá, zásady, práva a povinnosti spoločnosti Oriflame vzťahujúce sa na poradcov a keď ich akceptujete, súhlasíte so znením týchto Podmienok. Tieto Podmienky upravujú zmluvný vzťah medzi spoločnosťou ORIFLAME SLOVAKIA, s. r. o., so sídlom Staromestská 3, 814 99 Bratislava, registračné číslo IČO: 31 348 751, DIČ: 2020319290 (ďalej len „spoločnosť Oriflame“, „my“) a vami (ďalej len „vy“, „poradca Oriflame“, „poradca“). Preto vám odporúčame, aby ste si tieto Podmienky vytlačili alebo uložili a uschovali ich kópiu.
Vyhradzujeme si právo tieto Podmienky upravovať. Dátum poslednej aktualizácie sa nachádza v závere Podmienok. O zmenách vás budeme informovať, ako je uvedené v týchto Podmienkach. Ste zodpovedný (zodpovedná) za sledovanie akýchkoľvek zmien.
1. VYMEDZENIE POJMOV

V týchto Podmienkach sa používajú nasledujúce pojmy: 

i. Etický kódex a Pravidlá správania sa: súbor záväzných pravidiel, ktoré tvoria súčasť Cesty k úspechu spoločnosti Oriflame a ktorými sa riadi správanie poradcov voči spoločnosti Oriflame, voči zákazníkom a voči iným poradcom Oriflame;
ii. Zákazník: akákoľvek fyzická osoba, registrovaná ako zákazník spoločnosti Oriflame alebo nie, ktorá si zakúpi výrobky Oriflame prostredníctvom online služieb (napríklad prostredníctvom našej webovej stránky) alebo prostredníctvom offline služieb (napríklad telefonicky), a ktorá pri tejto činnosti koná úplne alebo hlavne mimo svojej živnostenskej, obchodnej, výrobnej alebo profesijnej činnosti;
iii. Skupina: skupina pozostávajúca z poradcov, ktorými ste Sponzor a ich Skupiny;
iv. Katalóg Oriflame, Katalóg: tlačená alebo elektronická brožúra, ktorú pravidelne vydáva spoločnosť Oriflame, ktorá obsahuje ponuky výrobkov Oriflame a ich odporúčané maloobchodné ceny;
v. Obdobie katalógu / Kampaň: obdobie vyznačené na prednej strane každého katalógu, počas ktorého sú platné ponuky uvedené v danom katalógu Oriflame;
vi. Skupina Oriflame: Spoločnosť Oriflame Holding AG, jej hlavná holdingová spoločnosť a akýkoľvek subjekt, ktorý je priamo alebo nepriamo riadený touto hlavnou holdingovou spoločnosťou;
vii. Výrobky Oriflame, výrobky: kozmetika a súvisiace doplnky a aj určité výživové doplnky ponúkané na predaj pod ochrannými známkami Oriflame; hlavné charakteristiky výrobkov sú uvedené v katalógu;
viii. Cesta k úspechu spoločnosti Oriflame: marketingový dokument definovaný globálne, zahŕňajúci všeobecnú terminológiu, Etický kódex a Pravidlá správania sa, ktorý zabezpečuje zosúladenie v rámci prevádzky Skupiny Oriflame. Spoločnosti Oriflame môžu mať rozličné znenie Cesty k úspechu v dôsledku miestnych špecifikácií a pravidiel. Oriflame si vyhradzuje právo poskytovať odlišné výhody ako tie, ktoré sú uvedené k Ceste k úspechu;
ix. Kampaňová zľava: zľava vypočítaná na základe hodnoty osobného nákupu vyjadrená  ako hodnota nákupu;
x. Hodnota nákupu (skrátene HN): špecifická hodnota priradená ku každému produktu uvedená v platnom cenníku pre každé Obdobie katalógu;
xi. Podmienky ORIFLAME pri poskytovaní a prijímaní služieb medzi poradcami: záväzný dokument pre poradcu, ktorý stanovuje podmienky na základe ktorých Oriflame koná ako zodpovedná osoba pri poskytovaní a prijímaní služieb poskytnutých medzi poradcami;
xii. Brožúra Oriflame: marketingový dokument poskytujúci rýchlu a zrozumiteľnú prezentáciu výhod spolupráce so spoločnosťou Oriflame;
xiii. Sponzor: osoba, ktorá pozve a zaregistruje novú osobu, aby sa stala poradcom Oriflame; alebo osoba, ktorá bola novému poradcovi pridelená na základe algoritmu;
xiv. Ochranné známky Oriflame: názov Oriflame, logo Oriflame a názvy výrobkov alebo radov výrobkov, ktoré vyrábame, ponúkame, predávame alebo distribuujeme;
xv. Územie: Slovenská Republika;
xvi. Osobné údaje: podrobné informácie, ktoré uvediete pri registrácii ako poradca spoločnosti Oriflame a aj akékoľvek ďalšie informácie o vás, ktoré nám môžete občas poskytnúť;
xvii. Osobné informácie: informácie týkajúce sa priamo alebo nepriamo zákazníkov, poradcov spoločnosti Oriflame a ďalších tretích strán, o ktorých informácie zhromažďujete alebo inak spracovávate v priebehu Vašej spolupráce so spoločnosťou Oriflame.
xviii. Cenník: tlačivo obsahujúce tabuľku cien a hodnotu bodov (katalógová cena, poradcovská cena, hodnota nákupu a bonusové body) platný počas stanoveného časového obdobia (Obdobie katalógu / Kampaň). Platný cenník je zverejnený na webovej stránke www.oriflame.sk
xix. Poradcovská cena: cena, za ktorú Oriflame predáva produkty registrovaným poradcom.

2. REGISTRÁCIA A ČLENSTVO

2.1. Z právneho hľadiska je proces registrácie považovaný za návrh na uzatvorenie Rámcovej zmluvy o spolupráci. Rámcová zmluva o spolupráci sa riadi týmito Podmienkami, Etickým kódexom, Pravidlami správania sa a Podmienkami ORIFLAME pri poskytovaní a prijímaní služieb medzi poradcami (ďalej len „Rámcová zmluva o spolupráci“).

2.2. Po odoslaní žiadosti o registráciu spoločnosť Oriflame do 48 hodín po jej prijatí pošle žiadateľovi aktivačný  e-mail alebo SMS (podľa výberu žiadateľa v procese registrácie), že žiadosť bola prijatá, a teda že spoločnosťou Oriflame bol prijatý návrh na uzatvorenie Rámcovej zmluvy o spolupráci. Prijatím elektronickej pošty alebo SMS správy sa Rámcová zmluva o spolupráci považuje za uzatvorenú.

2.3. Budete zaregistrovaný ako poradca Oriflame, keď prijmeme vašu žiadosť a pridelíme vám číslo poradcu. Podmienky vášho prijatia ako poradcu Oriflame sú stanovené v Pravidlách správania sa, časť Pravidlá „Členstvo“.

2.4. Môžeme si účtovať ročný administratívny poplatok (pri registrácii a pri každom výročí tejto registrácie) za dokumenty a príručky, ktoré vám pomôžu začať s nami spolupracovať – bude zahrnutá do faktúry k Vášmu prvému nákupu.

2.5. Platnosť Vášho členstva uplynie (i) v deň výročia registrácie, ak ste si počas tohto obdobia nič neobjednali alebo (ii) 12 mesiacov po zadaní vašej poslednej objednávky.  

2.6. Spoločnosť Oriflame alebo vy môžete členstvo kedykoľvek ukončiť, ako je stanovené ďalej v Podmienkach. 

2.7. Členstvo sa vzťahuje na vašu osobu a nemožno ho prideliť alebo presunúť akejkoľvek inej osobe bez nášho predchádzajúceho písomného súhlasu. 

2.8. Ak, vo výnimočnom prípade, zaregistrujete sponzorovanú osobu v jej mene, predpokladáme, že ste na to oprávnený. Neoprávnené registrácie nie sú povolené. Nesiete plnú zodpovednosť za akékoľvek nároky, náklady a sumy vzniknuté v dôsledku tejto registrácie. Okrem toho osoba, ktorú ste zaregistrovali, môže mať voči vám nárok na základe uplatniteľného súkromného a občianskeho práva. V niektorých prípadoch môžete byť trestne stíhaný.

2.9. Po registrácii:
• Budete oprávnený (oprávnená) kupovať výrobky Oriflame v súlade s týmito Podmienkami a využívať ostatné výhody stanovené v tomto dokumente (vrátane Cesty k úspechu spoločnosti Oriflame);
• Budete povinný (povinná) striktne dodržiavať pravidlá týchto Podmienok vrátane pravidiel uvedených v akýchkoľvek dokumentoch, na ktoré sa v nich odkazuje a pravidlá uvedené v dokumente Podmienky ORIFLAME pri poskytovaní a prijímaní služieb medzi poradcami.

3. PRÁVO NA ODSTÚPENIE (ROZMYSLENIE) A DÔSLEDKY ODSTÚPENIA OD ČLENSTVA

3.1. Od členstva môžete kedykoľvek odstúpiť bez uvedenia dôvodu, ak nám pošlete písomné oznámenie o odstúpení. Ihneď po prijatí vášho oznámenia vás budeme informovať o prijatí vášho odstúpenia. Na oznámenie vášho odstúpenia môžete použiť vzorový formulár.

3.2. Ak odstúpite od členstva do 14 dní od registrácie, vrátime vám všetky poplatky a náklady a budeme akceptovať vrátenie všetkých výrobkov, ktoré ste zakúpili. V záujme bezpečnosti a z hygienických dôvodov môžeme odmietnuť akceptovať kozmetické výrobky, ktorých obal bol otvorený.

3.3. Ak odstúpite od členstva kedykoľvek po uvedenom termíne, na základe vašej žiadosti od vás odkúpime všetky výrobky, ak budú splnené nasledujúce podmienky:

• vrátenie sa musí uskutočniť do 12 mesiacov od dátumu nákupu a bude vám vyplatených 90 % pôvodnej ceny v čistom, vyplatenej po odrátaní akýchkoľvek platieb, ktoré sme vám uhradili v súvislosti s nákupom týchto výrobkov, a

• vrátené výrobky musia byť predajné, čiže neboli použité, otvorené ani nijakým spôsobom pozmenené; neuplynul dátum ich exspirácie a stále sú súčasťou ponuky v našich katalógoch.

4. ZAKÚPENIE VÝROBKOV

A. ZADANIE OBJEDNÁVKY

4.1. Môžete zadať objednávky z Katalógu výberom výrobkov, ktoré si želáte zakúpiť. Zadanie objednávky sa považuje za Vašu ponuku na kúpu vybraných výrobkov. 

4.2. Objednávka sa považuje za zadanú po vykonaní nasledujúcich krokov: 

• pri telefonickej objednávke: oznámite zamestnancovi nášho zákazníckeho servisu, ktoré výrobky si želáte zakúpiť, a tento zamestnanec zadá vo vašom mene objednávku; alebo
• pri online objednávke: vyberiete výrobky, ktoré si želáte zakúpiť, použitím možnosti „pridať do nákupného košíka“; obsah nákupného košíka si môžete kedykoľvek prezrieť a upraviť zmenou počtu výrobkov, odstránením výrobkov alebo vyprázdnením celého obsahu nákupného košíka;
• poskytnete osobné údaje potrebné na doručenie a potvrdzujete, že môžeme tieto údaje použiť na účely uvedené v našich Zásadách ochrany osobných údajov; a
• vyberiete si želaný spôsob doručenia a platby.

4.3. Po zadaní online objednávky nie je viac možné zmeniť ju prostredníctvom webovej stránky; je potrebné obrátiť sa na zákaznícky servis na čísle +421 2 330 56780 alebo *1276. 

4.4. Po prijatí vašej objednávky vám mailom pošleme potvrdenie, čím nadobúda platnosť zmluva o nákupe. Môžeme odmietnuť prijať vašu objednávku bez uvedenia dôvodu zamietnutia. Vrátime vám v plnej výške akúkoľvek platbu, ktorú ste už vykonali. 

4.5. Okrem potvrdenia o objednávke dostanete so zakúpenými výrobkami aj ich zoznam. V zozname je uvedený súhrn výrobkov, ktoré sú vám zasielané. Nachádzajú sa v ňom tiež dôležité informácie o vašich právach zákazníka. 

4.6. Ak objednávate cez internet, berte na vedomie, že: 

4.6.1. uzatvorená zmluva nebude zaznamenaná ani prístupná: časti zmluvy bude tvoriť vaša objednávka a Podmienky uvedené na stránke (ktoré možno uložiť alebo vytlačiť) alebo podľa nášho oznámenia pomocou iných prostriedkov komunikácie; 

4.6.2. zmluvu možno uzatvoriť iba v slovenčine, v žiadnom inom jazyku; 

4.6.3. spoločnosť Oriflame sa pridŕža kódexov správania uvedených v článku 10 Podmienok. 

4.7. Objednávky, ktoré boli dokončené a vyplatené, nemôžete zrušiť s výnimkou postupu uvedeného v článku 5 Podmienok. 

4.8. Objednávky možno zadávať kedykoľvek počas dňa s výnimkou určitých obmedzení dostupnosti počas uzatvárania Obdobia Katalógu, keď Katalóg aktualizujeme. 

4.9. Nie všetky výrobky budú vždy dostupné. Ak výrobok nie je v čase zadania vašej objednávky na sklade, vynaložíme opodstatnené úsilie informovať vás o tom pred tým, ako objednávku dokončíte, aby ste ju mohli zmeniť alebo skončiť.

4.10. Katalóg môže byť príležitostne a na krátky čas nedostupný z dôvodu údržby alebo z rôznych technických príčin. Spoločnosť nie je za túto nedostupnosť zodpovedná a odmietne akékoľvek žiadosti zákazníkov alebo iných používateľov v tejto súvislosti. 

4.11. Môžeme vám výnimočne umožniť, aby ste zadali objednávky za iné osoby prostredníctvom špeciálneho online nástroja. Toto bude možné len v prípade poradcov nachádzajúcich sa pod vami, ako je vysvetlené v Ceste k úspechu spoločnosti Oriflame, a to len na základe ich výslovného oprávnenia. Ak použijete tento nástroj, nesiete výlučne zodpovednosť za akékoľvek nároky založené na neoprávnenom objednaní a všeobecne za akékoľvek porušenia súkromia, ako aj za akékoľvek náklady a výdavky, ktoré môžu vzniknúť v súvislosti s touto objednávkou spoločnosti Oriflame alebo osobe, za ktorú ste objednávku zadali.

B. CENY A PLATBA

4.12. Pokiaľ nie je uvedené inak, ceny výrobkov uvedené v katalógu predstavujú plnú maloobchodnú cenu výrobkov v čase zadania objednávky. Všetky ceny sú uvedené v miestnej mene a zahŕňajú DPH. 

4.13. Vyhradzujeme si právo ceny kedykoľvek zmeniť podľa vlastného uváženia, ale akákoľvek zmena ceny vami vybraného výrobku pred zadaním vašej objednávky nebude tvoriť súčasť zmluvy medzi nami, pokiaľ sa na tom vzájomne výslovne nedohodneme. 

4.14. Ceny nezahŕňajú náklady na prevoz, doručenie a akékoľvek iné poplatky, ktoré sú počas postupu objednávky jasne uvedené ako dodatočné poplatky prirátané k cene, a ktoré sa môžu meniť v závislosti od spôsobu doručenia, ktorý ste si vybrali. 

4.15. Na ceny sa niekedy môže vzťahovať naša zľava. Tieto zľavy nemusia byť vždy uvedené vo faktúrach k nákupom. Ak máte otázky v súvislosti s kalkuláciou cien, vždy sa môžete obrátiť na zákaznícky servis na adrese info@oriflame.sk. 

4.16. V súlade s právom odchýliť sa od Cesty k úspechu spoločnosti Oriflame – popísaný v článku 1 (viii) týchto Podmienok – Oriflame môže poskytovať Kampaňovú zľavu. Oriflame môže poskytovať Kampaňovú zľavu namiesto zľavy podľa Cesty k úspechu spoločnosti Oriflame. Kampaňová zľava je vypočítaná ako: hodnota osobného nákupu počas poslednej ukončenej Kampane vyjadrenej v HN vynásobenej 24-mi percentami. Vyplatenie Katalógovej zľavy je spoločne zosumarizované s ďalšími odmenami z Cesty k úspechu spoločnosti Oriflame.

4.17. Poradca súhlasí s tým, že spoločnosť Oriflame je oprávnená započítať všetky záväzky  a pohľadávky vyplývajúce z Kampaňovej zľavy.

4.18. Platby možno uskutočniť platobnou kartou, bankovým prevodom alebo iným spôsobom uvedeným v týchto Podmienkach. Prijíma sa väčšina platobných kariet. Zvyčajne sa suma z vašej platobnej karty nezaúčtuje skôr, ako je vaša objednávka pripravená na odoslanie. Ak by suma z vašej kreditnej karty bola výnimočne zaúčtovaná pred odoslaním vašej objednávky, máte stále nárok na vrátenie peňazí v zmysle odsekov 3.2, 3.3 a 5.3. 

4.19. V rámci vymáhania dlhov môžeme spolupracovať s externým poskytovateľom služieb. Môžete dostávať faktúry a oznámenia o platbe od tohto externého poskytovateľa služieb. Všetky faktúry musia byť spravidla uhradené do 14 dní podľa pokynov, ktoré sú na nich uvedené. Môžu byť účtované úroky z omeškania v zmysle miestnych právnych predpisov, ako aj primerané náklady na vymáhanie pohľadávok. 

4.20. Ďalšie informácie o spôsoboch platby vrátane podmienok možnej odloženej splatnosti vám poskytne zákaznícky servis na adrese info@oriflame.sk. 

4.21. V záujme bezpečnosti online platieb uskutočnených platobnou kartou sú všetky informácie o platbe zakódované. Keďže spoločnosť Oriflame spolupracuje s autorizovanými poskytovateľmi platobných služieb, s informáciami o platobných kartách sa zaobchádza náležite a v súlade s medzinárodnými normami bezpečnosti údajov platobných kariet.

4.22. Ak poskytneme možnosť opakovaných platieb kartou, budete mať možnosť výslovne si vybrať a prihlásiť sa na tento pohodlný spôsob platby. Akékoľvek ďalšie platby budú potom autorizované vašou platobnou kartou, kedykoľvek bude objednávka zadaná, a suma bude z vašej platobnej karty zaúčtovaná vo chvíli zadania objednávky. Kedykoľvek budete môcť opakovanú platbu zrušiť, keď otvoríte svoju profilovú stránku a kliknete na záložku platby kartou.

C. DORUČENIE A PRENOS RIZIKA

4.23. Objednané výrobky môžu byť dodané iba na Území.
4.24. Miesto doručenia výrobkov bude zodpovedať miestu, ktoré ste uviedli v objednávke. 
4.25. Vašu objednávku spracujeme a doručíme čo najrýchlejšie, ale maximálne do 30 dní od potvrdenia objednávky z našej strany. Nezodpovedáme za oneskorenie doručenia spôsobené okolnosťami, ktoré sú mimo nášho dosahu. 
4.26. Riziko straty výrobkov a nárok na výrobky na vás prechádza pri doručení výrobkov. 
4.27. Spoločnosť Oriflame nezodpovedá za nedoručenie, nesprávne alebo oneskorené doručenie objednávky pre nesprávne alebo neúplné osobné údaje, ktoré ste poskytli. 
4.28. Vyhradzujeme si právo kedykoľvek odmietnuť vašu zadanú objednávku v prípade opodstatneného podozrenia, že porušujete akúkoľvek časť Podmienok. 

D. SÚLAD NAŠICH VÝROBKOV S NORMAMI

4.29. Zaručujeme, že výrobky Oriflame sú vyrobené v súlade s usmerneniami o správnej výrobnej praxi pre kozmetické výrobky EN ISO 22716:2007 a s Kódexom postupov spoločnosti Oriflame. 

5. PRÁVO NA ZRUŠENIE OBJEDNÁVKY

5.1. Striktne sa pridržiavame pravidiel vrátenia výrobku platných na Území (ďalšie informácie nájdete v odseku 5.3).

5.2. Bez toho, aby bolo dotknuté vaše právo na zrušenie akejkoľvek objednávky a právo na vrátenie produktu, pri doručení by ste mali skontrolovať obsah dodávky, aby ste sa uistili, že neobsahuje výrobky, ktoré sa mohli počas prepravy poškodiť. Vy alebo osoba, ktorá výrobky prevzala vo vašom mene, musí ihneď informovať zákaznícky servis podaním žiadosti a uvedením opisu poškodenia/chyby. Žiadosť môžete zaslať aj emailom na adresu: reklamacie@oriflame.sk.

5.3. Práva na vrátenie tovaru a vrátenie peňazí

5.3.1. Objednávku výrobku (výrobkov) môžete zrušiť bez uvedenia dôvodu počas obdobia stanoveného v odseku 5.3.2. Znamená to, že ak počas príslušného obdobia zmeníte názor alebo z iného dôvodu sa rozhodnete, že výrobok si nechcete ponechať, môžete nás informovať o svojom rozhodnutí zrušiť objednávku a prijať vrátenie peňazí. 

5.3.2. Objednávku môžete kedykoľvek zrušiť, aj keď ste už emailom dostali potvrdenie objednávky alebo vašu objednávku ústne potvrdil zákaznícky servis, ale musíte to urobiť maximálne do 14 kalendárnych dní od dátumu, keď ste prijali fyzické doručenie výrobku alebo posledného z výrobkov, ak ste si objednali viac ako jeden výrobok. 

5.3.3. Ak chcete zrušiť objednávku, kontaktujte zákaznícky servis telefonicky na čísle +421 2 330 56780 alebo nám napíšte na emailovú adresu reklamacie@oriflame.sk alebo na poštovú adresu Oriflame Slovakia s.r.o., Staromestská 3, 814 99 Bratislava. Na oznámenie zrušenia objednávky môžete použiť vzorový formulár. Ak vyplníte tento formulár cez internet a odošlete ho prostredníctvom našej webovej stránky, bezodkladne vám pošleme potvrdenie prijatia predmetného zrušenia na trvalom nosiči (napr. email). Kópiu oznámenia o zrušení si môžete uschovať pre vlastné potreby. Musíte len uplatniť svoje právo na zrušenie pred uplynutím obdobia na zrušenie. Preto, ak nám oznámenie o zrušení pošlete e-mailom alebo poštou, zrušenie je platné od dátumu, keď ste email alebo list odoslali. Ak nás o zrušení informujete telefonicky, zrušenie je platné od dátumu vášho telefonátu. 

5.3.4. Bude vám vrátená suma v plnej cene, za ktorú ste výrobok zakúpili, a akékoľvek príslušné poplatky za doručenie, ktoré ste uhradili (s výnimkou dodatočných nákladov vyplývajúcich z vášho výberu iného doručenia, ako je najmenej nákladné doručenie, ktoré ponúkame). Zo sumy na vrátenie môžeme odpočítať zníženie hodnoty akýchkoľvek dodaných výrobkov, ak k zníženiu hodnoty došlo vašou zbytočnou manipuláciou s výrobkami. Nesiete zodpovednosť iba za zníženie hodnoty výrobkov v dôsledku manipulácie, ktorá presahuje potrebné úkony na stanovenie povahy, charakteristík a fungovania výrobkov. Vrátenie peňazí spracujeme čo najskôr a v každom prípade (a) do 14 kalendárnych dní odo dňa, keď sme od vás prijali späť dodané výrobky alebo (b) (ak sa to stane skôr) do 14 kalendárnych dní po vašom predložení dôkazu, že ste výrobky vrátili alebo (c) ak neboli dodané žiadne výrobky, do 14 kalendárnych dní odo dňa, keď ste nám podali oznámenie o zrušení. Ak nám vraciate výrobky z dôvodu ich poškodenia alebo nesprávneho opisu, prečítajte si odsek 5.3.5. 

5.3.5. Ak ste nám vrátili výrobky z dôvodu ich poškodenia alebo nesprávneho opisu, vrátime vám plnú cenu chybného výrobku, akékoľvek poplatky za doručenie a akékoľvek opodstatnené náklady, ktoré vám vzniknú v dôsledku vrátenia tovaru. 

5.3.6. Peniaze vám vrátime na platobnú kartu – kreditnú kartu alebo debetnú kartu alebo iným spôsobom Vami použitým na platenie, pokiaľ ste vyslovene nesúhlasili s iným spôsobom vrátenia; v každom prípade nebudete v súvislosti s vrátením peňazí uhrádzať žiadne poplatky. 

5.3.7. Ak vám boli výrobky doručené:

5.3.7.1. musíte výrobky vrátiť bez zbytočného meškania a v každom prípade maximálne do 14 dní odo dňa vášho zrušenia objednávky/zmluvy. Termín je dodržaný, ak odošlete výrobky pred uplynutím obdobia 14 dní; 

5.3.7.2. pokiaľ výrobky nie sú chybné alebo iné ako uvedený opis (v takom prípade pozri odsek 5.3.5), budete zodpovedný (zodpovedná) za priame náklady na vrátenie výrobkov našej spoločnosti; a 

5.3.7.3. máte zákonnú povinnosť ponechať si výrobky vo svojej držbe a v opodstatnenej miere sa o ne starať, kým sú vo vašej držbe. 

5.3.8. Podrobné informácie o vašom zákonnom práve na zrušenie objednávky a vysvetlenie, ako ho môžete uplatniť, vrátane vzorového formulára zrušenia objednávky nájdete na zozname balenia, ako je uvedené v odseku 4.5. Vzorový formulár zrušenia objednávky si môžete stiahnuť aj na www.oriflame.sk v časti Zákaznícky servis/VOP.

5.3.9. Máme zákonnú povinnosť dodať výrobky, ktoré zodpovedajú zmluve. Vždy budete mať zákonné právo vo vzťahu k výrobkom, ktoré sú chybné alebo iné ako uvedený opis. Na tieto zákonné práva nemajú vplyv zásady vrátenia tovaru v tomto odseku 5.3 alebo v týchto Podmienkach. Poradenstvo o vašich zákonných právach na Území je dostupné v miestnom zastúpení Štátnej obchodnej inšpekcie. 

5.4. Poskytujeme ďalej záruku kvality akéhokoľvek výrobku, ktorý nesie názov Oriflame, a potvrdzujeme, že výrobky vyrobené našou spoločnosťou alebo pre našu spoločnosť spĺňajú najvyššie normy kvality. Veríme, že naše výrobky budú pre našich zákazníkov v každom smere uspokojujúce. Preto ponúkame rozšírenú záruku Oriflame, ktorá vám umožňuje výrobok vymeniť alebo využiť vrátenie peňazí v plnej výške za akýkoľvek výrobok, s ktorým nie ste úplne spokojný (spokojná). Žiadosť o vrátenie peňazí je potrebné podať do 21 dní od prijatia výrobku. Táto záruka sa nevzťahuje na výrobok, ktorý bol zámerne poškodený alebo nesprávne použitý. Vrátenie tovaru a vrátenie peňazí v zmysle tohto odseku sa musí uskutočniť v súlade s podmienkami uvedenými v predchádzajúcich pododsekoch tohto odseku 5. 

6. PORADCA ORIFLAME

6.1. Poradcovia nakupujú výrobky Oriflame vo vlastnom mene a na vlastný účet.

6.2. Poradcovia môžu predávať výrobky Oriflame vo vlastnom mene a na vlastný účet. Ak sa rozhodnete obchodovať s výrobkami Oriflame, budete považovaný (považovaná) a vždy budete konať ako nezávislá osoba (samostatne zárobkovo činná osoba/živnostník) a nie ako zástupca alebo zamestnanec spoločnosti Oriflame. Nebudete mať oprávnenie rokovať, kupovať, predávať alebo vo všeobecnosti uzatvárať akékoľvek dohody v našom mene alebo ako náš zástupca alebo v mene alebo ako zástupca akejkoľvek spoločnosti v rámci skupiny Oriflame. 

6.3. Ak sa rozhodnete obchodovať s výrobkami Oriflame, musíte si zaobstarať všetky povolenia, licencie a vo všeobecnosti vykonať všetky požadované registrácie v súlade s právnymi predpismi Územia, ktoré sú potrebné na vykonávanie nezávislej obchodnej činnosti, vrátane akejkoľvek registrácie ochrany údajov (pozri odsek 6.8) a daňovej registrácie. Ste výhradne zodpovedný (zodpovedná) za ohlasovanie a platbu akýchkoľvek daní, ciel a poplatkov vzťahujúcich sa na túto činnosť. Ste výhradne zodpovedný (zodpovedná) za zabezpečenie úplného súladu všetkých aspektov používania osobných informácií vašich zákazníkov s vnútroštátnymi právnymi predpismi o ochrane osobných údajov vo všetkých ohľadoch (pozri odsek 6.7 – 6.19). 

6.4. Vašim zákazníkom a takisto vám poskytujeme možnosť vrátenia a výmeny výrobkov, ako sa uvádza v Podmienkach. Beriete na vedomie, že je vašou povinnosťou informovať vašich zákazníkov o ich práve vrátiť výrobky, a vrátené výrobky nám v ich mene vy vrátite. 

6.5. Budete podporovať imidž a dobrú povesť spoločnosti Oriflame. Neurobíte nijaké vyhlásenia ani nebudete konať spôsobom, ktorý by mohol poškodiť imidž spoločnosti Oriflame alebo jej výrobkov. Svoju obchodnú činnosť budete vykonávať zákonným a etickým spôsobom a nebudete hovoriť nepravdivé, zavádzajúce alebo zveličené veci o výrobkoch. 

6.6. Beriete na vedomie, že ochranné známky Oriflame, naše obchodné meno a logo, naše online nástroje a naša databáza sú vlastníctvom spoločnosti Oriflame, a súhlasíte, že ich nebudete nijako porušovať. S cieľom zabrániť pochybnostiam, všetko dobré meno spoločnosti Oriflame pripadá spoločnosti Oriflame. Na našu žiadosť podpíšete dokumenty, ktoré z opodstatnených dôvodov požadujeme na potvrdenie tohto. 

6.7. Poradca prijíma a súhlasí s tým, že podmienky tejto dohody a materiály, na ktoré odkazuje, vrátane, ale nielen, Cesty k úspechu spoločnosti Oriflame a Podmienok ORIFLAME pri poskytovaní a prijímaní služieb medzi poradcami, naše databázy (vrátane, ale nie výhradne, akejkoľvek databázy obsahujúcej osobné informácie) a naše online nástroje sú v našom vlastníctve a predmet práv nášho duševného vlastníctva. Poradca ich nesmie použiť, ani ich časť, inak ako v priebehu činností povolených v tejto dohode.

6.8. Pri ponúkaní výrobkov Oriflame sa budete prísne pridržiavať Pravidiel správania sa a Etického kódexu. 

6.9. Poradca súhlasí s tým, že Oriflame koná ako osoba zodpovedná za administráciu finančného vysporiadania odmeny za služby poskytované medzi poradcami, za fakturáciu v mene poradcov a vyplácanie odmeny za služby, a to v zmysle dokumentu Podmienky ORIFLAME pri poskytovaní a prijímaní služieb medzi poradcami. 

6.10. Poradca súhlasí, že Oriflame zhromažďuje a zadržiava Kampaňovú zľavu v zmysle bodu 6.9. týchto Podmienok.

6.11. Poradca berie na vedomie, že ďalšie povinnosti poradcu sú uvedené v dokumente Pravidlá správania sa. Poradca vyhlasuje že sa s týmto dokumentom oboznámil a zaväzuje sa ho dodržiavať.

6.12. Ak je v zmysle bodu 4.16 týchto Podmienok poradca oprávnený prijať Kampaňovú zľavu, poradca poveruje Oriflame zhromažďovať a zadržať túto zľavu v jeho mene.

Zodpovednosť v oblasti ochrany údajov

6.13. Ako poradca môžete zhromažďovať, zaznamenávať, uchovávať, používať  a aktualizovať osobné informácie. Ako nezávislý prevádzkovateľ týchto osobných informácií sa zaručujete a súhlasíte, že budete dodržiavať všetky príslušné zákony na ochranu údajov a súkromia, vrátane, a bez obmedzenia, Nariadenia (EU) 2016/679 (Všeobecné nariadenie o ochrane údajov) a Smernice 2002/58/ES (Smernica o súkromí a elektronických komunikáciách) a to tak ako boli implementované vnútroštátnymi právnymi predpismi, a občas zmenené, doplnené, resp. nahradené. V zmysle týchto právnych predpisov sa od Vás môže vyžadovať registrácia na príslušnom orgáne zabezpečujúcom ochranu osobných údajov: Úrad na ochranu osobných údajov, pokiaľ nie ste od tejto povinnosti oslobodený (oslobodená), a musíte dodržiavať zásady ochrany osobných údajov. Je Vašou zodpovednosťou zhodnotiť potrebu registrovať sa a vykonať túto registráciu, ak je to vyžadované, a dodržiavať zásady ochrany osobných údajov. 

6.14. Ak chcete sponzorovať zákazníka aby sa stal poradcom, môžete zhromažďovať osobné informácie priamo od tohto zákazníka. Musíte postupovať podľa našich postupov sponzorstva, ktoré vám budú občas poskytnuté, a zabezpečiť, aby každé použitie osobných informácií bolo v súlade s platnými právnymi predpismi.

6.15. Zabezpečíte predovšetkým primerané technické a organizačné bezpečnostné opatrenia na ochranu osobných údajov pred náhodným alebo nezákonným poškodením alebo náhodnou stratou, zmenou, neoprávneným prezradením alebo sprístupnením, najmä ak ich spracovanie zahŕňa prenos údajov prostredníctvom siete, a proti všetkým iným nezákonným formám spracovania. So zreteľom na súčasnú technológiu a náklady jej zavádzania takéto opatrenia zabezpečia úroveň bezpečnosti primeranú rizikám, ktoré predstavuje spracovanie a povaha osobných údajov, ktoré sa majú chrániť. 

6.16. Musíte Oriflame kontaktovať, bezodkladne po tom, čo ste zistili akéhokoľvek porušenie bezpečnosti vedúce k náhodnému alebo nezákonnému zničeniu, strate, zmene, neoprávnenému zverejneniu alebo prístupu k osobným informáciám, a to zaslaním e-mailu Oriflame na adresu: privacy@oriflame.com s vysvetlením povahy incidentu a postihnutých záznamov.

6.17. Ak kedykoľvek dostanete žiadosť o uplatnenie práv v súlade s právnymi predpismi týkajúcimi sa ochrany údajov od zákazníka alebo inej osoby, o ktorej spracovávate osobné informácie, musíte vyhovieť takejto žiadosti v rozsahu, ktorý vyžaduje príslušné právo a v súlade s akýmikoľvek postupmi alebo školeniami, ktoré vám z času na čas zabezpečuje spoločnosť Oriflame.

6.18. Osobné informácie môžete spracovávať iba v súlade so Zásadami ochrany osobných údajov, ktoré boli poskytnuté zákazníkom a iným poradcom spoločnosti Oriflame. Po ukončení vášho vzťahu s Oriflame sa zaručujete a súhlasíte s tým, že bez zbytočného odkladu vymažete všetky osobné údaje, ktoré máte vo vašom vlastníctve alebo pod vašou kontrolou.

6.19. Výslovne popierame akúkoľvek zodpovednosť za akékoľvek pokuty, náklady, poplatky a všeobecne akékoľvek výdavky, ktoré Vám môžu vzniknúť v dôsledku akéhokoľvek porušenia platných zákonov o ochrane osobných údajov a súkromia.

Marketing a obchodná komunikácia

6.20. Zákazníka sa musíte výslovne opýtať, či si od Vás praje dostávať marketingovú komunikáciu o produktoch Oriflame a pred odoslaním takejto komunikácie musíte získať súhlas. Musíte viesť záznam o marketingových preferenciách každého príjemcu marketingovej komunikácie od vás, ktorý obsahuje záznam o dátume, kedy bol súhlas poskytnutý a jazyk, ktorý bol odsúhlasený. Akákoľvek marketingová komunikácia, ktorú odošlete, musí príjemcu informovať o jeho práve na odhlásenie z budúcej komunikácie a o tom, ako môže toto právo uplatniť, a to aj tým, že vás bude informovať e-mailom o jeho želaní odhlásiť sa. Súhlasíte a zaručujete, že budete rešpektovať preferencie akéhokoľvek príjemcu takejto komunikácie.

6.21. Naše on-line nástroje vám umožnia používať osobné informácie zákazníka na odosielanie marketingových a iných obchodných oznámení za nasledovných podmienok:
• musíte sponzorovať zákazníka, aby sa stal poradcom, pokiaľ nie je výslovne dohodnuté inak,
• marketingové a iné komerčné oznámenia sa musia týkať len produktov spoločnosti Oriflame,
• obchodná alebo marketingová komunikácia musí byť jasne identifikovateľná ako taká,
• komunikácia zahŕňa vaše meno a kontaktné údaje ako odosielateľa obchodnej komunikácie a platnú e-mailovú adresu (a / alebo iné prostriedky, ako napríklad odkaz na odhlásenie), pomocou ktorého vás môžu zákazníci kontaktovať, aby vás informovali o svojej preferencii zrušiť ďalšie marketingovú komunikácie,
• marketingové oznámenia nesmú byť odosielané Zákazníkom, ktorí sa rozhodli zrušiť ich prijímanie,
• propagačné ponuky, ako sú zľavy, prémie a dary, ak to umožňuje uplatniteľné právo, musia byť jasne identifikovateľné ako také, a podmienky, ktoré sa majú splniť, aby boli kvalifikované, musia byť ľahko dostupné a jasne a jednoznačne prezentované, a
• obsah takejto obchodnej a marketingovej komunikácie je v súlade s týmito podmienkami a všetkými platnými právnymi predpismi týkajúcimi sa obchodnej komunikácie.

6.22. Za žiadnych okolností nie je dovolené odosielať marketingové alebo iné obchodné oznámenia v mene spoločnosti Oriflame alebo za spoločnosť Oriflame.

7. POVINNOSTI SPOLOČNOSTI ORIFLAME

7.1. Dodávame Vám všetky objednané výrobky s ohľadom na ich dostupnosť.

7.2. Výslovne vylučujeme akúkoľvek zodpovednosť súvisiacu s nedostatkom výrobku alebo výrobkov, ktoré nie sú na sklade.

7.3. Budete dostávať priamo od nás alebo od inej entity Oriflame alebo od tretej strany akékoľvek výhody,splatné platby, ktoré Vám vzniknú v súlade s platným znením Cesty k úspechu spoločnosti Oriflame, týchto Podmienok a Podmienok ORIFLAME pri poskytovaní a prijímaní služieb medzi poradcami.

8. UKONČENIE

8.1. Vaše členstvo môžeme ukončiť s okamžitou platnosťou oznámením v akomkoľvek z nasledujúcich prípadov:

• ak urobíte akékoľvek vyhlásenie alebo poskytnete osobné údaje, ktoré sú výrazne nesprávne alebo nepravdivé;

• ak je na akýkoľvek súd predložený návrh na vyhlásenie konkurzu alebo ak nie ste schopný (schopná) splatiť dlhy voči nám v čase ich splatnosti;

• ak sa dopustíte porušenia akéhokoľvek ustanovenia uvedeného v Podmienkach, ktoré nie je možné napraviť, alebo v prípade porušenia akéhokoľvek ustanovenia Etického kódexu a Pravidiel správania.

• ak sa dopustíte porušenia akéhokoľvek ustanovenia uvedeného v Podmienkach vrátane dokumentov, na ktoré sa v nich odkazuje, a ak v prípade porušenia, ktoré možno napraviť, toto porušenie nenapravíte do 14 dní od doručenia nášho písomného oznámenia.

9. SPRACOVANIE SŤAŽNOSTÍ

9.1. Postupy spracovania sťažností spoločnosti Oriflame sú uvedené v Pravidlách správania sa spoločnosti Oriflame.

9.2. S akoukoľvek sťažnosťou, otázkou a žiadosťou sa môžete obrátiť na zákaznícky servis na adrese info@oriflame.sk alebo nám môžete zatelefonovať na číslo +421 2 330 56780 alebo *1276. Ak nie ste spokojný (spokojná) s odpoveďou zákazníckeho servisu spoločnosti Oriflame, môžete sa obrátiť na Združenie priameho predaja (ZPP), ak existuje, alebo na Európsku asociáciu priameho predaja (Seldia) na webovej stránke www.seldia.eu.

10. KÓDEX SPRÁVANIA

Spoločnosť Oriflame striktne dodržiava Kódex správania asociácie Seldia a Svetovej federácie asociácií priameho predaja (WFDSA). Spoločnosť Oriflame vyžaduje od svojich poradcov prísne dodržiavanie týchto kódexov, ako je ďalej zahrnuté v Etickom kódexe a Pravidlách správania sa spoločnosti Oriflame. Kópie týchto dokumentov môžete získať od zákazníckeho servisu na adrese info@oriflame.sk.

11. CHYBY A OPRAVY

Aj keď vynakladáme primerané úsilie, aby sa na tejto webovej stránke nachádzali správne a aktuálne informácie, nezaručujeme ani nevyhlasujeme, že webová stránka je bez chýb. Chybne zadané údaje alebo iné technické problémy môžu niekedy spôsobiť, že sa zobrazujú nepresné informácie. Vyhradzujeme si právo na opravu akýchkoľvek nepresných informácií alebo tlačových chýb na našej stránke vrátane cien a dostupnosti výrobkov a služieb a nenesieme za tieto chyby žiadnu zodpovednosť. Môžeme tiež kedykoľvek stránku vylepšovať a vykonávať zmeny jej vlastností, funkcií alebo obsahu. Ak si všimnete akúkoľvek informáciu alebo opis, o ktorom sa domnievate, že je nesprávny, kontaktujte zákaznícky servis.

12. ODKAZY

Môžeme poskytovať odkazy na webové stránky alebo zdroje tretích strán. Poskytnutím týchto odkazov nepodporujeme žiadnu informáciu, výrobok alebo službu dostupnú prostredníctvom predmetného odkazu. Nezodpovedáme za obsah alebo výkon akejkoľvek súčasti siete Internet vrátane iných webových stránok, na ktoré táto stránka môže uvádzať odkazy alebo na ktoré sa možno dostať z tejto stránky. Informujte nás o akýchkoľvek chybách alebo neprimeranom materiáli nachádzajúcom sa na webových stránkach, na ktoré táto stránka odkazuje.

13. VŠEOBECNÉ USTANOVENIA

13.1. Tieto Podmienky sa riadia právnymi predpismi Územia a o akýchkoľvek sporoch vyplývajúcich z Podmienok alebo v súvislosti s nimi rozhodnú iba príslušné súdy Územia. Súdy územia budú mať nevýlučné právomoci.

13.2. Ak by akékoľvek ustanovenie Podmienok bolo považované za protiprávne, neplatné alebo z akéhokoľvek dôvodu nevymožiteľné, neplatnosť predmetného ustanovenia sa nedotkne platnosti zvyšných častí Podmienok. 

13.3. Ak spoločnosť Oriflame nedokáže vymôcť akékoľvek ustanovenia Podmienok, nepovažuje sa to za zrieknutie sa ich vymožiteľností. 

13.4. Vyhradzujeme si právo tieto Podmienky aktualizovať a meniť. Akákoľvek zmena alebo aktualizácia vstupuje do platnosti v momente jej uverejnenia na našej webovej stránke www.oriflame.sk. 

13.5. Akceptácia akýchkoľvek takýchto zmien je podmienkou pre vaše budúce používanie stránky a objednávanie produktov z nej. Môžeme Vás požiadať o výslovný súhlas, ale inak sa budeme domnievať, že ste prijali zmeny, v prípade, ak naďalej objednávate výrobky aj po prijatí predmetných zmien.

13.6. Môžeme vám zasielať upozornenia, oznámenia, emaily, priamu reklamnú poštu a vo všeobecnosti vás informovať. Svoje uprednostňované formy marketingových oznámení, ktoré od nás dostávate, môžete kedykoľvek aktualizovať, keď sa prihlásite do svojich používateľských nastavení. Akceptovaním týchto Podmienok súhlasíte s tým, aby vám spoločnosť Oriflame zasielala akékoľvek ďalšie informácie/oznámenia v súvislosti s vašou zmluvou a/alebo vašimi objednávkami na nákup na trvalom nosiči (čiže prostredníctvom emailu alebo akýchkoľvek iných prostriedkov určených vám osobne, ktoré vám umožňujú dostupným spôsobom na dostatočne dlhý čas ukladať informácie pre budúcu potrebu a ktoré vám tiež umožňujú tieto informácie bezo zmeny reprodukovať). 

13.7. Výpovedná lehota k akémukoľvek oznámeniu stanovenému v týchto Podmienkach sa začne dátumom odoslania oznámenia doporučenou poštou. Ak je oznámenie podané akýmkoľvek iným prostriedkom, výpovedná lehota začne plynúť dňom prijatia oznámenia. 

13.8. Ako poradca dávate Oriflame súhlas na zasielanie elektronických faktúr v súlade s ustanovením § 71 ods. 1 písm. b) zákona č. 222/2004 Z.z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších právnych predpisov na e-mailovú adresu uvedenú v žiadosti o registráciu, prípadne dodatočne zadanú priamo do systému. Faktúra sa považuje za doručenú dňom odoslania. Poradca sa zaväzuje Oriflame informovať o akýchkoľvek zmenách majúcich vplyv na zasielanie elektronických faktúr, najmä zmenu kontaktného e-mailu pre zasielanie elektronických faktúr. Zároveň poradca potvrdzuje, že má výlučný prístup ku kontaktného e-mailu pre zasielanie elektronických faktúr a vyhlasuje, že si je vedomý, že uvedené údaje sú predmetom obchodného tajomstva, ktoré je povinný zachovávať. Oriflame nezodpovedá za akýkoľvek únik informácii z e-mailu poradcu. Poradca je oprávnený odvolať tento súhlas písomným oznámením doručeným Oriflame.

13.9. Poradca týmto dáva spoločnosti Oriflame súhlas na vystavovanie faktúr v jeho mene a na jeho účet v zmysle ustanovenia § 72 ods.6 zákona č.222/2004 Z.z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov, a poradca v plnej miere akceptuje faktúry vyhotovené prostredníctvom Oriflame.

14. ZÁSADY OCHRANY OSOBNÝCH ÚDAJOV

14.1. Potvrdzujete, že ste si prečítali a pochopili, že spoločnosť Orifilame môže spracovávať vaše osobné údaje v súlade so Zásadami ochrany osobných údajov spoločnosti Oriflame.

14.2. Ďalšie relevantné informácie o spoločnosti ORIFLAME SLOVAKIA, s. r. o., sú uvedené v ďalšom texte. 

15. KONTAKTUJTE NÁS

Ak máte akékoľvek otázky týkajúce sa Podmienok, napíšte nám mail na adresu info@oriflame.sk alebo zatelefonujte na číslo +421 2 330 56780. Vynaložíme primerané úsilie, aby sme vaše otázky zodpovedali a vyriešili akékoľvek problémy, na ktoré nás upozorníte.

 

Podmienky ORIFLAME pri poskytovaní a prijímaní služieb medzi poradcami

Toto je záväzný dokument pre poradcov, na základe ktorého spoločnosť ORIFLAME SLOVAKIA s.r.o., so sídlom Staromestská 3, 811 03 Bratislava, IČO: 31 348 751 (ďalej len „ORIFLAME“) vystupuje ako zodpovedná osoba za administráciu a finančné vysporiadanie za služby poskytované medzi poradcami (ďalej len „Podmienky“). S výnimkou ustanovení, ktoré sú špecificky upravené v týchto Podmienkach, sa všetky ostatné definície a ustanovenia spravujú Všeobecnými obchodnými podmienkami.

Sponzori sú na základe obchodnej metódy priameho predaja povinní poskytovať služby poradcom vo svojej skupine (ďalej len „služby“). Tieto služby sú opísané v bode 3.3. týchto Podmienok. Z dôvodu vysokého počtu poradcov poskytujúcich a prijímajúcich služby sa poradcovia a ORIFLAME dohodli na tom, že ORIFLAME bude vystupovať ako zodpovedná osoba za administratívne a finančné spracovanie týchto služieb v súhrnnej forme. Poradca súhlasí so zjednodušenou a súhrnnou metódou výpočtu Poplatku za služby za katalógové obdobie. ORIFLAME konajúci ako zodpovedná osoba preberá úlohu výpočtu, fakturácie a vyplácania odmien za služby poskytované medzi poradcami navzájom a v ich mene. Poradca a ORIFLAME sa dohodli, že ORIFLAME je zodpovedný za dokumentáciu a vyplácanie Kampaňovej zľavy, ďalších výhod stanovených v Ceste k úspechu a služieb.     

1. Terminológia

i. Ceny: ceny produktov ORIFLAME, ktoré stanovil ORIFLAME a ktoré sú zobrazené v cenníku platnému v čase vytvorenia objednávky.
ii. Osobná skupina: skupina zložená z poradcov, vo vzťahu ku ktorým ste Sponzorom.
iii. Bonusový bod (skrátene ako BB): obchodný ukazovateľ, ktorý je priradený každému produktu uvedenému v cenníku.
iv. Skupinový BB: celkový BB vypočítaný ako súčet BB, ktoré dosiahli všetci poradcovia v Skupine v Období katalógu spolu s osobným BB.
v. Skupinová HN: celková HN vypočítaná ako súčet HN, ktoré dosiahli všetci poradcovia v Skupine v Období katalógu spolu s Vašou osobnou HN.

2. Výpočet Odmeny za služby poskytované medzi poradcami navzájom v skupine 

2.1. Tituly
Hodnota/výška Skupinových BB určuje titul poradcu na konci Obdobia katalógu. Každý poradca má na konci Obdobia katalógu pridelený titul vyjadrený v percentách. Prvý titul začína na hodnote 300 BB.

2.2. Vzorec na výpočet Odmeny za služby 
       A) Odmena prijatá za služby poskytnuté poradcom v Osobnej skupine sa vypočíta nasledovne: 
 (24 % – dosiahnutý titul v % každého poradcu v Osobnej skupine) * Skupinová HN každého poradcu
       B) Odmena vyplácaná za služby prijaté od Sponzora sa vypočíta nasledovne:
 (24 % – dosiahnutý titul poradcu v %) * skupinová HN poradcu
Výpočet sa vykonáva individuálnym spôsobom, pretože jednotliví poradcovia majú na konci Obdobia Katalógu rôzne tituly (v percentuálnom vyjadrení). 

2.3. Poplatok za aktivity osoby zodpovednej za administráciu
ORIFLAME vystupuje ako zodpovedná osoba, pokiaľ ide o spracovanie, výpočet a vyplácanie Odmeny za služby medzi poradcami a tieto aktivity poskytuje v rámci nákupnej ceny produktov ORIFLAME pri minimálnej objednávke na úrovni 100 BB. Pokiaľ objednávka poradcu nedosiahne v Období katalógu hodnotu minimálne 100 BB, ORIFLAME je oprávnený poradcovi účtovať administratívny poplatok. Výška tohto poplatku (vrátane DPH) bude vo výške rozdielu medzi odmenou za poskytnuté služby a odmenou za prijaté služby v zmysle článku 2 bodu 2.2. týchto Podmienok a Kampaňovej zľavy v zmysle bodu 4.16 Všeobecných obchodných podmienok. Kampaňovú zľavu a odmeny nebude možné získať ani dodatočne v budúcich katalógových obdobiach.  
 
3. Povinnosti poradcu 

3.1. Poradca súhlasí s tým, že ORIFLAME bude vystupovať ako zodpovedná osoba za spracovanie, výpočet, fakturáciu a vyplácanie odmeny v mene poradcov v zmysle článku 2.
3.2. Poradca berie na vedomie, že ďalšie povinnosti poradcu sú uvedené v dokumente Pravidlá správania sa. Poradca týmto súhlasí s tým, že Pravidlá správania sa, sa budú na neho vzťahovať a zaväzuje sa ich dodržiavať. 
3.3. Poradca, ktorý sa stane Sponzorom, je povinný poradcovi vo svojej skupine poskytovať nasledovné služby: poradenstvo týkajúce sa produktov ORIFLAME, tréningy, osobné vedenie s cieľom rozvíjať obchodné zručnosti poradcu v rámci siete ORIFLAME, poskytovanie informácií o týchto Podmienkach, vykonávanie predbežného poradenstva prostredníctvom internetu, telefonicky, elektronickou komunikáciou o produktoch a obchodnom programe ORIFLAME, organizovanie aktivít na účely vyhľadávania potenciálnych zákazníkov a náboru nových poradcov, poskytovanie informácií o Etickom kódexe a Pravidlách správania sa. Sponzor by mal byť spôsobilý na žiadosť ORIFLAME preukázať poskytnutie týchto služieb. 
3.4. Pre vylúčenie akýchkoľvek pochybností ORIFLAME poradcom neposkytuje a ani od nich neprijíma služby podľa článku 3 bodu 3.3. týchto Podmienok s výnimkou aktivít súvisiacich s postavením zodpovednej osoby, ktoré sú definované v článku 4. 
3.5. Poradca by sa mal ku koncu relevantného katalógového obdobia zúčastňovať na distribučnej štruktúre priameho predaja.  
3.6. Poradca berie na vedomie, že v súvislosti s vyplácaním Odmeny za služby, výhod stanovených v Ceste k úspechu, Kampaňovej zľavy, ako aj akýchkoľvek ďalších plnení vyplácaných poradcom je poradca povinný splniť si všetky povinnosti vyplývajúce zo zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o dani z príjmov“). ORIFLAME vyhlasuje, že nenesie žiadnu zodpovednosť za prípadné porušenie akejkoľvek povinnosti poradcu vyplývajúcej zo zákona o dani z príjmov.
3.7. Poradca súhlasí s tým, že ORIFLAME má právo započítať Kampaňovú zľavu a akékoľvek záväzky alebo pohľadávky v zmysle článku 2. 

4. Povinnosti ORIFLAME

4.1. ORIFLAME je ako zodpovedná osoba povinná prostredníctvom softvéru vypočítať výšku Odmeny za služby, vyfakturovať Odmenu za služby v mene poradcu, poskytovať informácie a vyplatiť Odmenu za služby v zmysle článku 2.
4.2. ORIFLAME je povinný vyplatiť čistú hodnotu (čistou hodnotou sa myslí hodnota po započítaní všetkých záväzkov a pohľadávok) Odmeny za služby, ďalších výhod stanovených v Ceste k úspechu, Kampaňovej zľavy a Poplatku podľa bodu 2.3 týchto Podmienok. 
4.3. ORIFLAME zasiela dobropis – Bonusový doklad do piatich pracovných dní po ukončení každej kampane.
4.4. Pokiaľ ORIFLAME koná vo vlastnom mene, Bonusový doklad obsahuje informácie o výške:
• Kampaňovej zľavy 
• ďalších bonusoch a motivačných odmien 
• administratívneho poplatku (ak sa uplatňuje).
Pokiaľ ORIFLAME koná ako zodpovedná osoba, Bonusový doklad obsahuje informácie o výške: 
• odmeny za prijaté služby uvedené v článku 2 bodu 2.2.
• odmeny za poskytnuté služby uvedené v článku 2 bodu 2.2. 
4.5. ORIFLAME vo vlastnom mene vypláca Kampaňovú zľavu a ďalšie výhody nielen v zmysle Cesty k úspechu, a ako zodpovedná osoba vypláca poradcom výslednú hodnotu Odmeny za služby, a to do piatich pracovných dní po skončení aktuálnej kampane prevodom na bankové účty poradcov. 
4.6. Pokiaľ poradca neoznámi ORIFLAME údaje o svojom bankovom účte, celková suma podľa bodu 4.6. bude poukázaná na účet poradcu v ORIFLAME a bude možné ju vyplatiť neskôr. 

 

 

Posledná aktualizácia dňa 17.6.2020